Mogelijkheid tot ontheffing Parkeerbeleid

Door het inbrengen van een initiatiefvoorstel van BRUG-M en een motie van KIJK!!! zijn er voor nieuwe ondernemers weer mogelijkheden om ontheffing te krijgen voor het parkeren van hun gasten of klanten binnen het centrum van Meerssen. Dit was niet meer mogelijk door het raadsbesluit beheers verordening Kernen uit 2014. Door dit besluit gold een ontheffingsbesluit uit 2009 niet meer. De aanleiding van het initiatiefvoorstel zijn de  problemen rond het tot stand komen van een hotel in de Kruistraat en de daarvoor benodigde  parkeervoorzieningen.  De heer van der Bijl BRUG-M noemt in zijn betoog dat door aanname van het initiatiefvoorstel de ontheffing het mogelijk maakt voor de kern Meerssen economisch aantrekkelijke initiatieven zonder dat er zware financiële bijdragen van de initiatiefnemers wordt gevraagd. Dat onvolledige informatie aan de raad in 2014, waarbij de ontheffingsmogelijkheid, bij de vaststelling van de Beheersverordening Kernen verloren is gegaan, wordt gecorrigeerd en dat het College het ja tenzij principe bij nieuwe aanvragen kan uitvoeren. Verder geeft de heer van der Bijl aan dat er behoefte zal zijn aan extra parkeerruimte, maar maak gebruik van parkeermogelijkheden in de buurt van het centrum, zoals de openbare parkeergarage. Paul Janssen van KIJK!!! gaf aan sympathiek tegenover het initiatiefvoorstel te staan maar noemde een gedeelte van het voorstel gelegenheidswetgeving. Zij geven in hun motie aan dat het college in 2016 met een nieuwe nota parkeerbeleid komt. Dat de gelegenheidswet en regelgeving niet is aangewezen op een specifieke situatie, doelend op  het hotel in de Kruisstraat. Dat hun duidelijk is waarom BRUG-M het initiatiefvoorstel indient . KIJK!!! stelt een heroverweging parkeerbeleid 2009 voor. Dat er verkennende gesprekken met de initiatiefnemers van het hotel aan de Kruisstraat worden gevoerd en dat het College zich tot het uiterste inspant om voor 30 januari 2016 voorwaarden te scheppen dat leidt naar een principe verzoek van de initiatiefnemers aan de gemeente voor het vestigen van een hotel in de Kruisstraat.De overige partijen noemde het initiatiefvoorstel een sympathiek voorstel. Het werd met algemene stemmen aangenomen.  BRUG-M steunde de motie van KIJK!!! niet. Zij gaven wel aan de strekking van de motie mee te nemen in de nota parkeerbeleid. Hierdoor was de stemverhouding 12 stemmen voor en 5 stemmen tegen de motie.

Lees vorig bericht

IVN jeugdgroep maakten Kerststukjes

Lees volgend bericht

Coalitie gaat aan de haal met motie BRUG-M over SV Meerssen