Gemeentebegroting 2018 bekend

Met de begroting van 2018 wordt het stokje overgedragen aan een volgend bestuur. Het doel om het begrotingsboekje beter achter te laten dan dat het 4 jaar geleden werd aangetroffen, is gelukt. In 2016 werd geconstateerd dat het instrument bezuinigingen niet langer een haalbare strategie bleek, mede gelet op de Rijksbezuinigingen.en decentralisatiedrift. Er werd vervolgens besloten om bij de begroting van 2016 de OZB drastisch te verhogen. Dankzij deze maatregel is het huishoudboekje nu in balans.
Toch blijven er ook zorgen. De opgaven in het sociale domein en de jeugdzorg blijven onverminderd groot. Er zal dan ook gezorgd moeten worden dat de Gemeente over voldoende reserves kan blijven beschikken.
In de begroting van 2018 zult u geen nieuw beleid vinden. Dat is aan het nieuwe gemeentebestuur. Er wordt nu een stabiele begroting overgedragen met ruimte voor nieuw beleid. Aldus de gemeente.

OZB
In 2015 is een jaarlijkse OZB-stijging met 4,5% per jaar t/m 2019 afgesproken. Het college stelt voor om met ingang van 2018 deze stijging te halveren en uit te smeren over de jaren 2018 t/m 2021. M.a.w. Een jaarlijkse stijging van 2,25%

Leges
De verhoging van de leges is beperkt gebleven tot de inflatiecorrectie van 1,6%

Afvalstoffheffing
De afvalstoffenheffing is al een aantal jaren niet meer kostendekkend. Daarom is besloten om de vastrechttarieven te indexeren en een correctie toe te passen. Voor 2018 bedraagt de prijsindex 1,6% en de correctie 3,4%, totaal 5%. Deze verhoging zal ook gelden voor 2019.
De prijs voor de restzak zal gelijk blijven. De toeslag voor de ondergrondse containers blijft ook gelijk aan 2017.

Rioolrecht
Op dit moment is alleen prijsindexering van 1,6% op de tarieven voorgesteld. Echter de tarieven van de rioolrechten zijn nog niet vastgesteld, omdat het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) nog niet is vastgesteld door de raad.

In het begrotingsjaar 2018 is ca 20% van de gemeentelijke inkomsten afhankelijk van lokale heffingen

Lees vorig bericht

Meer Politiek over Tihange & MAA met Paul Jansen

Lees volgend bericht

Minder hoge stijging van de OZB