Eindelijk duidelijkheid accommodatiebeleid

Na afloop van de wekelijkse collegevergadering maakte wethouder van Rijswijk zijn plannen bekend omtrent het accommodatiebeleid. Een dossier dat zich al 8 á 9 jaar voortsleept in de Meerssense politiek. Als gevolg van de kerntakendiscussie moest Meerssen een bezuiniging van €463.750 realiseren. De afgelopen jaren is een aanzienlijk deel gerealiseerd. Er rest echter nog een taakstellende bezuiniging van €181.000. In het nieuwe voorstel wordt het accommodatiebeleid in verschillende fases opgedeeld. In de eerste fase zijn alle gemeenschapshuizen en tennisaccommodaties aan de beurt. Het voorstel wordt op 1 februari 2018 voorgelegd aan de raad.

Gemeenschapshuizen 
Voor de korte termijn vindt het college dat alle accommodaties, schoon, heel en veilig moeten zijn. Er is intussen daar waar mogelijk reeds gestart met reparaties. Als dit alles op orde is, wordt een nieuw Meerjaren Onderhoudsplan Gemeenschapshuizen opgesteld. Hierbij zal vooral gekeken worden of er voldoende gebruik gemaakt wordt van de accommodaties door verenigingen e.d. Ook zal het college de raad vragen om een uitspraak te doen over de toekomst van de Auw Kerk in Bunde. Dit gebouw wordt niet langer meer gezien als gemeenschapshuis. Met het afstoten van deze accommodatie kan €54.000 worden bespaard.

Tennisaccommodaties 
Op basis van de richtlijnen van de overkoepelende tennisbond KNLTB, heeft Meerssen een groot overschot aan banen. In het raadsvoorstel wordt hiervoor een oplossing uitgewerkt. Ook vindt het college dat alle accommodaties op korte termijn schoon, heel en veilig moeten zijn. Bij een tweetal verenigingen zullen daarom een aantal banen worden gerenoveerd (4 in Bunde en 2 in Geulle). Bij alle accommodaties zullen de tennisbanen grondig worden schoongemaakt, zodat de levensduur met enkele jaren kan worden verlengd. Ook zullen hekwerken, daar waar nodig, gerepareerd worden.

Toekomst tennissport 
Voor de (middel)lange termijn wordt gestreefd naar de instandhouding van de tennissport in Meerssen. Hierbij geldt als uitgangspunt één centre court op het Heiveldcomplex in Bunde. Zolang er voldoende leden zijn, zullen echter ook alle andere tenniscomplexen blijven bestaan. Daarnaast wordt samen met de verenigingen gepraat over eventuele fusie of privatisering.

Lees vorig bericht

Kerstwandeltocht

Lees volgend bericht

Meer Kerst: Christmas Parade, Santa’s Run en intocht Kerstman