Aanpak wateroverlast stap dichterbij

Om wateroverlast in de kernen van Meerssen en Oirsbeek-Amstenrade te kunnen aanpakken hebben  donderdag negen partijen naar elkaar toe uitgesproken zich in te zetten om deze wateroverlast aan te pakken. Onder het toeziend oog van verschillende inwoners van Meerssen die al jarenlang wateroverlast ervaren, zette de negen organisaties een handtekening onder de  intentieverklaringen.

Ernstige wateroverlast
De kernen van Meerssen en Oirsbeek-Amstenrade ondervinden ernstige overlast door afstromend water. Door de klimaatverandering zal de overlast verder toenemen, waarbij in extreme situaties zelfs de veiligheid in het geding is. Om de problemen het hoofd te kunnen bieden, is het noodzakelijk dat het waterschap, de gemeenten, de landbouw, andere grondeigenaren zoals terreinbeheerders en de inwoners zelf gelijktijdig maatregelen treffen. Wethouder Houben stelt “Het is belangrijk dat inwoners en instanties er sámen de schouders onder zetten!”.

Andere opvang regenwater 
De organisaties spreken af om het water dat in de tuinen, stoepen en op straten valt, niet meer in het riool te laten lopen maar anders op te vangen door de aanleg van extra waterbuffers en het bergen van water in de landbouwgebieden en natuur.

Betrokken organisaties Meerssen 
Voor Meerssen zijn betrokken: Gemeente Meerssen, Waterschap Limburg, Provincie Limburg, Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB), Staatsbosbeheer, Stichting Het Limburgs Landschap en Waterleidingmaatschappij Limburg.

Ondertekening intentieverklaring bestrijden wateroverlast

Lees vorig bericht

Blauw Sjuut onthaald door Sint en Piet

Lees volgend bericht

Koninklijke Onderscheiding voor Professor dr. Harry Steinbusch uit Bunde