Verlaging OZB, afschaffing hondenbelasting en opzoeken samenwerking

Meer Vandaag heeft de hand weten te leggen op het concept bestuursakkoord 2018-2022. In dit akkoord, wat nog een concept status heeft, staan de plannen in voor de komende vier jaar van de nieuwe coalitie. De aanstaande coalitie gaat zich onder andere inzetten voor een beter bestuur, zoekt de samenwerking op, gaat voor voldoende gemeenschapsvoorzieningen in de kernen, wil het woningaanbod richten op lokale woningbehoeftes en heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Het akkoord is door de onderhandelaars naar de oppositiepartijen gestuurd om hun visie te geven en mogelijke aanvullingen te doen.

Samenwerking en zelfstandigheid
In het eerste deel van het akkoord is samenwerking het sleutelwoord. De samenwerkingsgebieden zijn: onderling in de coalitie, toenadering zoeken naar de oppositiepartijen, met gemeentes in de regio, met inwoners, ondernemers en maatschappelijke belangenorganisaties. De insteek binnen de samenwerking is dat de gemeente zo lang mogelijk zelfstandig blijft. De gemeente zet in op beter bestuur en een betere organisatie en ontleent haar bestaansrecht aan eigen kracht, in combinatie met slim samenwerken met buurgemeenten en andere overheden. Kwaliteit van de besluitvorming, servicegerichtheid en klantvriendelijkheid krijgen daartoe voortdurend aandacht.

Verlagen OZB en hondenbelasting
De hoogte van de gemeentelijke belastingen die de inwoners betalen, moet in evenredige verhouding staan tot de voorzieningen in de gemeente waar de inwoners gebruik van kunnen maken. Deze verhouding is momenteel scheef gegroeid. De gemeente moet qua lastendruk weer aantrekkelijker worden. De OZB zal in 4 jaar tijd stapsgewijs zodanig worden verlaagd dat de gemeente Meerssen op het gebied van de OZB tot het gemiddelde van de omliggende gemeenten behoort. De toekomst van de hondenbelasting zal worden onderzocht waarbij afschaffing een reële optie is. In ieder geval mag deze belasting niet hoger zijn dan de kosten die zijn gemoeid met het hondenbeleid.

Duurzaamheid
Om kracht bij te zetten om te komen tot een duurzaam beleid dat doorwerkt in alle beslissingen die genomen worden zet de nieuwe coalitie een coördinerend portefeuillehouder duurzaamheid in, zal in de raadsstukken de duurzaamheidstoets toegepast worden en komt er een haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden van een zonnepark op het oude veilingterrein in Bunde. Het college zal bij de provincie en het rijk erop aandringen om in 2018 te starten met concrete metingen van geluid en ultra-fijnstof met betrekking tot alle activiteiten op het terrein van MAA. Tevens wil de gemeente in 2018 een initiatief nemen om het ontstaan van zwerfafval aan te pakken bij de bron.

Meer over het concept-coalitieakkoord komende zondag in Meer Actueel en in Uitgelicht.

Lees vorig bericht

Bestuurscentrum gesloten

Lees volgend bericht

Valse brieven BsGW in omloop