College kan gevoelens ondernemers voorstellen

Meer Vandaag heeft vragen gesteld betreffende het achtergesteld voelen van een aantal ondernemers aan de markt door de gemeente en de mogelijke bevoordeling van de exploitant van de Proosdijschuur. Deze vragen zijn gesteld aan de gemeente Meerssen. Mede namens wethouder Volders geeft wethouder Gulikers antwoord. “Het College kan zich de gevoelens van de andere nemers op de markt wel voorstellen, dit vanuit beeldvorming die ontstaan is. Of er werkelijk sprake is (geweest) van bevoordeling van de exploitant van De Proosdij zal duidelijk worden uit het onderzoek van de rekenkamercommissie; daar kan het College nu dus geen uitspraken over doen.” 

Autoluw en autovrij maken markt
Een aantal ondernemers verwijt de gemeente vaak geen inspraak te hebben in wat er op de markt gebeurt. Een van de voorbeelden is de plannen om de markt autoluw of autovrij te maken. “Het autoluw, c.q. parkeervrij maken van de markt was bij enkele politieke partijen onderdeel van hun verkiezingsprogramma. Daarvan hebben alle inwoners en ondernemers kennis kunnen nemen. De huidige coalitie heeft dit item opgenomen in het bestuursakkoord als een na te streven doel. De huidige stand van zaken is dat er nog niets concreets geregeld is. Het proces om (eventueel) te komen tot een autoluwe/parkeervrije markt moet nog gestart worden en dat zal op afzienbare termijn ook gebeuren. In de beginfase van dat proces zullen omwonenden, ondernemers en kerkbestuur – als belangrijke stakeholders’ – worden betrokken. Het College wil zich bij de ontwikkeling van plannen betreffende de markt – en dan in een vroeg stadium – open stellen voor de zienswijze, suggesties, zorgen en kanttekeningen van deze groeperingen. Deze groeperingen zullen dan ook daartoe een uitnodiging ontvangen” aldus het College.

Gelijke behandeling
Op de vraag: hoe gaat u ervoor zorgen, dat het gevoel (achtergesteld, oneerlijk behandeld) bij de ondernemers op de Markt wordt weggenomen is het antwoord: “Wat het huidige College beoogt is een gelijke behandeling en benadering van alle inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke organisaties en instellingen. Tevens een gelijke benadering van de 5 kernen binnen onze gemeente. Dat kan volgens het College heel goed samengaan met het bieden van maatwerk. De spelregels dienen voor iedereen hetzelfde te zijn. Als mensen de indruk of het gevoel hebben dat dit niet of onvoldoende gebeurt, dan hoopt het College dat zij zich melden bij het gemeentebestuur. Tevens nodigt het College de inwoners uit om dit op positief-kritische manier te volgen”.

Lees vorig bericht

Meer/Actueel 17 juni: Ondernemers op de markt voelen zich achtergesteld – Waterbakken moeten wateroverlast verminderen – Tientallen auto inbraken opgelost

Lees volgend bericht

Fietsers triatlon Stein in Geulle