Begroting gepresenteerd: verlaging van OZB en hondenbelasting

De coalitiepartijen riepen tijdens de verkiezingscampagne de OZB te zullen verlagen en dit gaat nu inderdaad gebeuren. Dit is een van de zaken die bekend zijn gemaakt tijdens de presentatie van de conceptbegroting 2019. De OZB wordt komend jaar verlaagd met 2%. Het vorige college van burgemeester en wethouders hadden voor 2019 een verhoging van 2,5 % voorgesteld, deze is geschrapt. Het streven van dit college is om in deze raadsperiode (2018-2022) stapsgewijs te komen tot een OZB-tarief dat gelijk ligt aan omliggende gemeenten met vergelijkbare omvang.

Hondenbelasting.
In de verkiezingscampagne werd herhaaldelijk ook gesproken over afschaffing van de hondenbelasting. Deze zal niet worden afgeschaft, maar men wil wel stapsgewijs terug naar een kostendekkend tarief. De hondenbelasting zal daarom komend jaar verlaagd worden met 21,2%.

Gemeentelijke belastingen
De tarieven van alle andere belastingen en heffingen zullen pas in december worden bekend gemaakt. Of deze hoger of lager uitvallen is niet bekend. Ze zullen in ieder geval wel kostendekkend moeten zijn, aldus verantwoordelijk wethouder Gulikers.

Weinig nieuw beleid
Verder is er in deze begroting weinig nieuw beleid te vinden. Dit komt mede door de korte tijd dat dit bestuur aan zet is. Ook is de nieuwe coalitie geconfronteerd met een nog niet uitgevoerde bezuinigingsmaatregel uit de vorige raadsperiode van €180.000. Deze bezuiniging moet in 2019 alsnog gerealiseerd worden.

Provincie
Volgens wethouder Gulikers zal de begroting dit jaar en volgend jaar niet sluitend zijn, pas in het 3e en 4e jaar zal dit het geval zijn. De begroting dient, na vaststelling door de gemeenteraad, bij de provincie te worden ingediend. De provincie bepaald dan uiteindelijk wat zij van de begroting vind. Eerder dit jaar plaatste de provincie wel al een kanttekening. Dit houdt in dat er voor komend jaar een gedegen wegenbeheersplan moet liggen en dat vóór 1 januari 2020 het accommodatiebeleid op orde moet zijn.

De gemeenteraad beslist op 8 november tijdens de begrotingsvergadering of alle plannen doorgang vinden.

Lees vorig bericht

Geen kienen in Beukeloord

Lees volgend bericht

Jubilarissen Rothems Harmonie gehuldigd