Begroting 2019: de belangrijkste zaken

De conceptbegroting voor 2019 is dinsdag 9 oktober door het College gepresenteerd. Het College gaat ervoor om de begroting in het derde en vierde jaar van deze raadsperiode sluitend te hebben. Hieronder vindt u een samenvatting van belangrijke taken die het College in de komende raadsperiode wil aanpakken. De begroting voor komend jaar bedraagt €46.000.000,-.

Bekijk hier het interview met verantwoordelijk wethouder Gulikers over deze begroting

Bestuur en ondersteuning
Er wordt een nieuw vergadermodel ontwikkeld. De gemeentelijke service naar de burgers wordt herijkt. De digitale aanvragen worden verruimd en vereenvoudigd. Tevens worden ook de dienstverleningskanalen uitgebreid, zodat je straks de gemeente door middel van Whatsapp of een live chat kunt contacteren.

Veiligheid
De gemeente gaat de samenwerking tussen de veiligheidspartners optimaliseren. Tevens zet de gemeente de aanpak Respectvol Samenwerken in de gemeente Meerssen voort. Daarnaast wordt de inzet van professionals voor de doelgroep jeugd in de openbare ruimte voortgezet en geïntensiveerd.

Verkeer, vervoer en waterstaat
De gemeente wilt graag de knelpunten met hoge prioriteit snel aanpakken. Zo worden aanvullende maatregelen ter voorkoming van wateroverlast ontwikkeld. In de Sint Catharinastraat in Ulestraten gaat de gemeente de trillingshinder wegnemen. De Markt in Meerssen wordt autovrij of autoluw gemaakt.

Economie
Er wordt geïnvesteerd in herstructurering van de Markt en omliggende winkelstraten. In 2019 is de gemeente voornemens een afgewogen besluit te nemen over de toekomstige inrichtingsmogelijkheden van het terrein van de Gansbeekschool. Ook gaat er bekeken worden naar een herbestemming van het voormalig schoolgebouw aan de Proost de Beaufortstraat. Hierbij wordt gedacht aan natuur en recreatie. De gemeente wilt cultuur, natuur en historie optimaal gaan promoten. Dit gaat de gemeente doen: door nog meer bekendheid te geven aan wandel- en fietsroutes.Tevens wilt de gemeente nieuwe initiatieven van vestiging toeristische verblijfsaccommodaties bevorderen.

Onderwijs
Op gebied van onderwijs staat in de begroting dat de gemeente de ingebruikname van het Kindcentrum Meerssen en omgeving afrond. De gemeente is voor een school en voorschoolse opvang in iedere kern. De gemeente ondersteunt een verdere realisatie van de unilocatie Stella Maris. Het stimuleren van samenwerking tussen partners in het onderwijs, opvang, welzijn en zorg en een betere afstemming van jeugdhulp en onderwijs middels nieuwe arrangementen en het verbeteren van bestaande zorgstructuren. Tevens wilt de gemeente ontwikkelingsachterstanden verminderen middels Voor- en Vroegschoolse Educatie.

Sport, cultuur en recreatie
Middels subsidies gaat de gemeente verenigingen stimuleren om hun aanbod te verbreden. Tevens geven deze subsidies mogelijkheden om (sport)evenementen naar Meerssen te halen. De gemeente wilt kunst en cultuur inzetten om economie te stimuleren en Meerssen als een aantrekkelijke woongemeente te presenteren. De bibliotheek dient een participatiebibliotheek te worden. Tevens wilt de gemeente dat de lokale omroep fungeert als een vliegwiel voor promotie van de gemeente en voor de verbinding tussen de inwoners. Daarnaast streeft de gemeente naar een geschikte en permanente huisvesting voor de lokale omroep. De gemeente wilt samen met geïnteresseerde inwoners kijken naar een nieuwe invulling op het gebied van speeltuinen en spelen in Meerssen.

Sociale domein
De gemeente wilt samen met de inwoners kijken naar het opstellen van een dorpsontwikkelingsplan. Ook wilt ze een doorontwikkeling van de buurtnetwerken, waarin extra aandacht wordt geven aan Meerssen-West en Geulle, om daar nieuwe buurtnetwerken te vormen. Het verstrekken van een dorps-budget door geld vanuit het Leefbaarheidsfonds over te hevelen naar het buurtnetwerk. De gemeente wilt in elke kern een taalcafé. Voor burgers die beschermd moeten wonen worden kleinschalige woonplekken binnen de gemeente georganiseerd.

Volksgezondheid en Milieu
In het de conceptbegroting staat dat de gemeente per 1 januari 2019 één gemeenschappelijk servicepunt wilt voor wateroverlast. De gemeente wilt graag duurzaam afvalbeheer, waarbij zoveel mogelijk grondstoffen uit het afval worden teruggewonnen ten behoeve van hergebruik. In 2034 wilt de gemeente energie neutraal zijn. Bij alle herinrichtingsprojecten met parkeren wordt elektrisch laden meegenomen en bij alle aanvragen van particulieren wordt medewerking verleend tot het plaatsen van een oplaadpunt. Ook wordt er een onderzoek gedaan of het mogelijk is om een zonnepark bij de voormalige gemeentewerf in Bunde te ontwikkelen. Er zal een uitvoerig onderzoek naar de luchtkwaliteit en fijnstof plaatsvinden. Ook zullen 982 asbest verdachte panden worden aangepakt. Daarnaast zijn er plannen om de geluidshinder bij 125 woningen langs het spoor te verminderen door geluidschermen te plaatsen.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing
Er wordt gestreefd naar de realisatie of omvorming van 100 nieuwe wooneenheden, zodat er sprake is van een flexibele lokale woningmarkt met een aanbod dat goed aansluit op de woningbehoefte. Het college maakt zich sterk om vanuit de belangen van de inwoners, een nadrukkelijkere positie te krijgen in de besluitvormingsprocessen en communicatie rondom Maastricht Aachen Airport.

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, Vpd en onvoorzien
Het OZB tarief wordt in de komende 4 jaar teruggebracht naar het gemiddelde niveau van Valkenburg, Beek, Stein en Nuth. Tevens wordt de hondenbelasting niet langer gezien als een algemeen dekkingsmiddel en wordt stapsgewijs in 4 jaren teruggebracht tot een kostendekkend tarief.

Beraamde opbrengsten uit lokale heffingen

OZB woningen in 2019 € 3.756.000,-
OZB niet-woningen in 2019 € 830.000,-
Parkeerbelasting in 2019 € 200.000,-
Overig in 2019 € 206.000,-
Riolering in 2019 € 2.825.000,-
Afval in 2019 € 1.486.000,-

 

Gemiddelde woonlasten meerpersoonshuishouden

2018 2019 Stijging
Gemiddelde OZB aanslag € 447,93 € 438,92 -2.0%
Afvalstoffenheffing €191,00 €199,50 4.5%
Rioolrechten € 351,88 € 362,62 3,0%
Totaal woonlasten € 990.81 € 1.001,04 1,0%

De geraamde investeringsbudgetten

Verkeer € 796.000
Verlichting € 105.000
Gladheid € 58.000
Rioleringsplan € 2.130.000
Afval ondergronds € 184.000
ICT nota 2016-2022 € 186.000

 

Lees vorig bericht

Bloemschikken in De Hoeskamer

Lees volgend bericht

Wethouder Gulikers over de begroting