Begroting: grabbelton, motie van afkeuring, verkiezingsbeloftes en Romeintje

Een motie van afkeuring van de oppositie heeft het vaststellen van de begroting 2019-2022 niet tegenhouden. Lokaal DNA en Focus voelden zich niet serieus genomen en noemde in hun motie van afkeuring onder andere dat de begroting op een grabbelton lijkt ”getuige het zeer laat ontvangen van het voorstel van aanpassing van de begroting door het schrappen van vacatures” aldus beide partijen.

Tien uur vergaderen
Voordat de begroting aangenomen werd waren er 10 uur vergaderen in de Stip aan vooraf gegaan. In deze periode zijn 18 moties (voorstellen) en 5 amendementen (wijzigingen op een wetsontwerp) ingediend. Voortvarend werd gestart om binnen de afgesproken tijd te blijven. Maar dit is niet gehaald.

Mediation
Tijdens de beraadslaging van de bestuursrapportage (BERAP) werden al twee moties over speelgelegenheid voor de kinderen van Rothem ingediend. Door tussenkomst van Gerrit van der Bijl van BRUG-M werden deze moties, van Het Origineel en Lokaal DNA, aangehouden omdat hij mogelijkheden zag beide moties en het standpunt van wethouder Heuschen  in elkaar te voegen. Hij wierp zich op als mediator. Dit leidde later tijdens de begrotingsvergadering tot een motie die werd aangenomen en wethouder Heuschen voor de vijfde keer de gang naar eigenaar Rompelberg van het Romeintje moet maken om tot een oplossing te komen.

OZB geen sluitpost
Ondertussen kabbelde het vergaderingsbeekje voort en had wel iedere partij een motie of amendement in de aanbieding. Zo werd de vraag gesteld waarom de OZB verlaging in stand gehouden blijft. Volgens Lokaal DNA was het zelfs geen verlaging maar een verhoging van 0,25%. Wethouder Gulikers noemt het verlagen van de OZB een signaal aan de burger om te laten zien dat dit College de OZB niet als sluitpost voor een sluitende begroting ziet. “Het geld moet wel ergens anders vandaan komen”. Een van die maatregelen is het schrappen van vacatures. Deze vacatures waren er om de enorme werkdruk onder de ambtenaren weg te nemen. Wethouder Sanders vulde aan dat deze beslissing unaniem door het College is genomen en dat hierover ook contact is geweest met de OR en het managementteam van de gemeente. De OR luidde afgelopen week de noodklok en adviseerde om de bezuiniging niet door te voeren.

Dementievriendelijke gemeente
Het CDA heeft aandacht voor de toename van dementie. Zo krijgt een op de zeven mensen dementie. Ook worden steeds meer jonge mensen getroffen door dementie. In een motie vraagt het CDA om een plan op te stellen met als doel om van de gemeente Meerssen een dementievriendelijke gemeente te maken. De motie wordt uiteindelijk unaniem aangenomen.

Schrappen 20 parkeerplekken St Agnesplein

Een andere motie betrof het schrappen van 20 extra parkeerplaatsen op het St. Agnesplein in Bunde. Dit stuk was eerst door BRUG-M als amendement ingediend. Na de nodige op en aanmerkingen van wethouder Volders is dit amendement omgezet in een motie en worden de 20 extra parkeerplaatsen geschrapt. Het doel is om het plein uit te bouwen tot ontmoetingsplek voor de bevolking en dat kan niet gebeuren tussen de geparkeerde auto’s, aldus de toelichting bij de motie.

Afgeven signaal
Buiten was de schemering ingezet en binnen werd door Focus twee moties ingediend met als doel versterking van het ambtelijk apparaat en om de coalitiepartijen zich te laten houden aan hun verkiezingsbeloftes. Fractievoorzitter Thijssen van Focus vond dat de gemeente het af kan met twee wethouders. De vrij gekomen financiële ruimte wil hij dan inzetten om het ambtelijk apparaat te versterken. Wethouder Gulikers meende in eerste instantie dat het een grap was maar Thijssen gaf aan hierin serieus te zijn. Hij diende de motie in en riep het College op om te komen tot een bezuinigingsvoorstel op zeer korte termijn richting gemeenteraad waarin de financiële gevolgen van het terugbrengen van het College naar twee wethouders zijn opgenomen. De motie werd met vier stemmen voor en twaalf stemmen tegen verworpen.

Verkiezingsbelofte nakomen

Vervolgens diende Thijssen de tweede motie in waarin hij het College vraagt uitvoering te geven aan de verkiezingsbeloftes 2018. Hij vindt dat er in de begroting nauwelijks iets terug te vinden is van de verkiezingsbeloftes gedaan voor de verkiezingen. Hij noemt onder andere de 30% verlaging van de OZB geroepen door het CDA, terugdraaien van het subsidiebeleid op het niveau van voor het raadsvoorstel CDA, het afschaffen van de parkeerbelasting geroepen door het CDA en Het Origineel en de afschaffing van de hondenbelasting geroepen door Het Origineel. Wethouder Gulikers vroeg zich hardop af waar de heer Thijssen de dekkingsmiddelen voor deze maatregelen vandaan haalde. Hierop bleef Thijssen het antwoord schuldig. Ook deze motie werd verworpen. Door beide moties heeft Tijssen een signaal aan het College willen geven.

Vier fracties voor twee tegen
Toen buiten de straten en het plein rondom de stip door de straatlantaarns verlicht werden kwam er een einde aan 10 uur begrotingsvergadering. Voor de begroting stemde de fracties van BRUG-M, KIJK!!!, CDA en Het Origineel. Tegen stemde de fracties van Lokaal DNA en Focus. Na de begroting zijn van de 18 moties er 12 aangenomen en van de vijf amendementen zijn er twee aangenomen.

 

Lees vorig bericht

Samenwerkingsovereenkomst Water in Balans ondertekend

Lees volgend bericht

Succes voor Toneelclub Gäöl ‘62