Rekenkameronderzoek: ambtenaren werken te zelfstandig

Het tweede Rekenkameronderzoek naar de Proosdij is openbaar gemaakt. Het eerste onderzoek werd ingesteld naar aanleiding van blunders die gemaakt zijn tijdens de bouw van de Proosdij en de raadszaal. Het eerder onderzoeksrapport werd ingetrokken omdat er nieuwe feiten aan het licht waren gekomen die niet in het rapport waren meegenomen. In het nieuwe rapport concludeert de Rekenkamer dat ambtenaren niet goed te werk zijn gegaan. Deze ambtenaren werken te zelfstandig en is er meer onderlinge communicatie nodig om dit in de toekomst te voorkomen. De rekenkamer blijft bij zijn eerdere conclusies: de projectleider, zijn vervanger en de vergunningverlener (in dit geval ambtenaren van de gemeente) zijn hoofdzakelijk verantwoordelijk.

Podium
Uit het onderzoeksrapport blijkt ook dat het podium niet afgebroken hoeft te worden. In de vergunning die op 20 juli 2017 verleend werd, is deze voorwaarde voor het podium af te breken niet benoemd. Terwijl deze voorwaarde er wel in had moeten staan. De verantwoordelijke ambtenaar wist hiervan maar heeft dit verzwegen voor oud-wethouder Houben.

Terras
In het rapport staat dat de projectleider (in dit geval een ambtenaar van de gemeente) en de exploitant (de huidige eigenaar) voorafgaand aan de ondertekening van het contract gediscussieerd hebben over het tijdstip. Aanvankelijk zou het terras, op de binnenplaats van het gemeentehuis, pas vanaf 18.00 uur gebruikt mogen worden, maar door een aantal fouten is dit 10.00 uur geworden. In het rapport staat: “Het is de commissie (uit de interviews) duidelijk geworden dat de projectleider voorafgaand aan ondertekening van de realiseringsovereenkomst discussie heeft gevoerd over het tijdstip met de exploitant. De exploitant heeft daarop te kennen gegeven voet bij stuk te willen houden en niet wilde dat de fout in het tijdstip nog vóór de ondertekening hersteld zou worden”. Hieruit blijkt dat eigenaar wist dat het tijdstip van opening niet correct was.

Notulen met 10:00 uur als tijdstip
In het rapport wordt tevens vermeldt dat: 
“Op de daadwerkelijke dag van formele ondertekening door het College is alsnog het tijdstip van 10 uur geaccordeerd. Naderhand blijkt dat niet iedereen op de hoogte is geweest van dit last-minute besluit dat de openingstijd van 10 uur legitimeert.” Dit citaat verwijst naar de opgevraagde notulen door Meer Vandaag. In deze notulen zou oud-wethouder Houben in de rondvraag, nog voor de ondertekening, hebben aangegeven dat het tijdstip 10:00 uur moest zijn. Hieruit wordt door de rekenkamer geconcludeerd dat het College van burgemeester en wethouders wel op de hoogte zijn geweest van het tijdstip van 10.00 uur.

Rekenkamer op verkeerde been gezet
Ook de Rekenkamercommissie is hierdoor op het verkeerde been gezet. Zij ging ervan uit dat wethouder Houben niet op de hoogte was van het verkeerde tijdstip. Zij hadden bij het eerste onderzoek geen weet van de notulen. De Rekenkamercommissie schrijft in het rapport het volgende hierover: 
“Ook onze commissie is dienaangaande op het verkeerde been gezet, nu dit cruciale besluit geen onderdeel uitmaakte van de door de organisatie beschikbaar gestelde documenten klapper”. De Rekenkamercommissie vindt de handelswijze van Houben merkwaardig.  Houben is naar eigen zeggen opgestapt mede vanwege de fout die gemaakt is met het tijdstip van het terras. “Juist de wethouder, die deze commissie zelf nog tijdens de rondvraag had hersteld in het college was immers er van op de hoogte dat het tijdstip 10.00 uur helemaal geen omissie (meer) betrof.” Wethouder Houben en de ambtenaar hebben volgens de Rekenkamercommissie dit verzwegen. Als dit niet het geval was geweest en de ambtenaar en de voormalige wethouder eerder dit naar buiten hadden gebracht, dan had er helemaal geen tweede onderzoek hoeven plaatsvinden.

Reactie oud wethouder Houben
Oud wethouder Guido Houben heeft eerder laten weten in een reactie aan de Rekenkamer dat hij niets van deze notulen wist:Ik heb deze informatie nooit bewust achtergehouden, ik wist het gewoon niet meer. Maar goed, de feiten spreken. Nu is het natuurlijk vervelend dat ik en velen met mij, zich deze notulen niet meer konden en kunnen herinneren. Zelfs de notulist (de gemeentesecretaris), belangrijkste adviseur van het college kon zich deze notulen blijkbaar niet herinneren. Ben ik op het verkeerde been gezet? Was het archief niet op orde? Is een ambtenaar op dit punt onterecht beschuldigd? Mijn twijfel wordt alleen maar groter.”

De rekenkamer was niet bereikbaar voor commentaar.

 

Lees vorig bericht

Poging tot inbraak op de Montfortlaan

Lees volgend bericht

Ontwerp Social Sofa Gäöl gepresenteerd