Stella Maris College: terug naar een degelijke opleiding

In een brief aan de ouders van de leerlingen erkent de nieuwe directeur Overgaauw van het Stella Maris College dat er de afgelopen jaren teveel niet goed gegaan is op school.  De school gaat onder leiding van hem herstelmaatregelen treffen om het Stella Maris College terug te brengen naar de positie die de school enige jaren geleden nog had. “Dat was een naar behoren presterende school waar leerlingen het naar hun zin hadden en die garant stond voor een degelijke opleiding” aldus Overgaauw in de brief.

Invoering gepersonaliseerd leren
Drie jaar geleden is de invoering van het gepersonaliseerd leren als pilot succesvol ingevoerd. Op basis van dit succes werd besloten om het nieuwe onderwijsconcept voor alle nieuwe eerstejaarsleerlingen toe te passen. Volgens Overgaauw is dat gebeurd met veelal daartoe onvoldoende voorbereide docenten en een onvoldoende breed draagvlak onder het gehele docentenkorps. Dit laatste leidde tot verdeeldheid onder de docenten. Ook is niet geluisterd naar signalen van zowel ouders als docenten dat de school naast het nieuwe onderwijsconcept ook nog regulier onderwijs zou moeten aanbieden, omdat gepersonaliseerd leren niet voor iedere leerling geschikt is.

Ziekteverzuim
Het uitvoeren van het gepersonaliseerd leren heeft er niet alleen voor gezorgd dat er binnen het gepersonaliseerd leren knelpunten zijn ontstaan, maar ook in de andere leerjaren die regulier onderwijs kregen. Bovendien heeft de verdeeldheid geleid tot een hoog ziekteverzuim waardoor te veel lestijd verloren is gegaan en er onvoldoende leerstof is aangeboden.

Herstelopdrachten
Het Stella Maris College gaat herstelopdrachten uitvoeren. Hierbij speelt ook het bezoek van de Onderwijsinspectie een rol. Zo gaat men zorgen voor het herstel van de rust, reinheid en regelmaat in de school, ophalen van ervaringen met de onderwijskwaliteit en de gang van zaken op school door gesprekken met een kern van ouders en leerlingen, verbetering leskwaliteit door teamleiders, onderwijsaanbod uitgaande van de aanwezige kwaliteit in het docententeam, het opstellen van een verbeterplan, verkleinen verdeeldheid in het docententeam, plan van aanpak ziekteverzuim en het houden van informatierondes met de ouders.

Vertrouwen terugwinnen.
De opdrachten zijn erop gericht om het vertrouwen van de ouders terug te winnen. “Vertrouwen herstellen kan alleen als we uw signalen en zorgen goed beluisteren en er wat mee doen. Vertrouwen komt te voet en gaat te paard, luidt het gezegde. Daarvan zijn we ons bewust. Het is aan ons, alle medewerkers van het Stella Maris College, om te laten zien dat we dit waard zijn” aldus Overgaauw in de brief.

Lees vorig bericht

Europese verkiezingen weer voorbij

Lees volgend bericht

Actie van De Ketel: Bevrijd ons van Armoede