Gemeentebegroting bekend: woonlasten stijgen, hondenbelasting daalt

Deze week is de gemeentelijke begroting voor 2020 door het College van burgemeester en wethouders bekendgemaakt. De belangrijkste conclusie is dat woonlasten komend jaar met meer dan 6 % gaan stijgen. Daarnaast wordt er uit de algemene reserve een bedrag van bijna 1 miljoen euro gereserveerd om de tekorten in de begrotingen van 2020, 2021 en 2022 te kunnen oplossen. In 2023 is de begroting sluitend. De gemeente moet een dreigend tekort van 1,8 miljoen euro wegwerken.

Ondanks eerdere beloftes verhoging OZB
In het voorwoord van de begroting staat dat in het huidige bestuursakkoord onder andere het streven is opgenomen om in deze raadsperiode van 4 jaar te komen tot een OZB-tarief dat gelijk is aan het gemiddelde OZB-tarief van de ons omringende gemeenten. Vanwege dat streven werd vorig jaar de OZB verlaagd met 2%, waar eerder nog een stijging van 2,5% was voorzien. Voor de komende jaren wordt omwille van de veranderde financiële situatie en omwille van het eerder vermelde uitgangspunt dat we de gemeente Meerssen niet willen kapot bezuinigen een verdere verlaging van de OZB niet mogelijk geacht. Voor de komende jaren is een verhoging van de OZB met 4,5% per jaar voorzien om in het vierde begrotingsjaar (2023) uit te komen op een sluitende begroting, aldus het College.

Stijging woonlasten meer dan 6%
Door de stijging van de OZB komend jaar met 4,5 %, de afvalstoffenheffing stijging met 18,8 % en de rioolheffing met 1,3 %, zullen de woonlasten voor een gezin stijgen met 6,2 %. Voor eenpersoonshuishouden is de stijging 6,4 %.

Meerssen 2019Meerssen 2020Stijging t.o.v 2019
Gemiddelde OZB-belasting € 439,00 € 458,754,5%
Afvalstoffenheffing € 199,50 € 237,0018,8%
Rioolrechten € 362,62 € 367,331,3%
Totale woonlasten meerpersoonshuishouden € 1001,12 € 1063,08 6,2%

Parkeren en hondenbelasting
De hondenbelasting daarentegen zal komend jaar met 26,9 % dalen. Ondanks de roep van ondernemers om het betaald parkeren af te schaffen, is toch besloten om deze voorlopig te handhaven. De tarieven zullen echter niet worden verhoogd.

Accommodatiebeleid, wegenbeheerplan
Inmiddels is voldaan aan de opdracht en voorwaarden van de provincie, zoals het actualiseren en vaststellen van het wegenbeheerplan en van het beheer- en onderhoudsplan voor gemeentelijke accommodaties. Beide plannen, hebben geleid tot verhoging van de kosten. Daarnaast is de taakstellende bezuiniging middels accommodatiebeleid gerealiseerd. De gevolgen van deze besluiten zijn verwerkt in de conceptbegroting.

Regiegemeente
Doordat de gemeenteraad het principebesluit heeft genomen om  toe te werken naar een verder bestaan als regiegemeente. Betekent de invoering een berekende maximale kostenpost van € 700.000 euro vanaf 2021. Dit bedrag is in de conceptbegroting verwerkt.

Begrotingsvergadering
Of alle plannen doorgaan wordt duidelijk tijdens de komende begrotingsvergaderingen die op maandagavond 4 november en donderdagavond 7 november gehouden worden. De gemeente houdt komende woensdag 16 oktober een persbriefing over de begroting. Dan ook de eerste reacties.

Lees vorig bericht

Geen kleinschalig crematorium van Yarden in de Weerterhof

Lees volgend bericht

Herfstwandeling Rivierpark Maasvallei