Programmabegroting 2020 gemeente Meerssen gepresenteerd

In juni 2019 heeft wethouder financiën Gulikers de gemeenteraad al duidelijk gemaakt dat de gemeente bij ongewijzigd beleid zou afstevenen op een tekort van ongeveer 1,3 miljoen euro en daarna zelfs zou kunnen oplopen tot ongeveer 1,8 miljoen euro. Deze tekorten zijn hoofdzakelijk ontstaan door te weinig middelen vanuit het rijk en de hoge kosten in het sociaal domein, vooral de jeugdzorg. Dit dreigend tekort betreft overigens ook veel andere gemeenten in ons land. Wethouder Gulikers heeft woensdagochtend de begroting aan de pers toegelicht.

Voldaan aan taakstellingen
Meerssen heeft intussen wel voldaan aan de taakstellingen die de Provincie in 2019 stelde aan het wegen-beheerplan en het beheer- en onderhoudsplan voor gemeentelijke accommodaties. De provincie stelt echter meer strenge eisen aan een gemeente. Zo zal er jaarlijks een sluitende begroting gepresenteerd moet worden en zullen structurele tekorten moeten worden opgevangen door structurele inkomsten.

Hoe zit dat bij andere gemeenten ?
Volgens Gulikers blijkt dat bij andere gemeenten veelal andere inkomstenbronnen voorhanden zijn, bijvoorbeeld toeristenbelasting, parkeergelden of de aanwezigheid van grote industrieterreinen. Meerssen beschikt niet of nauwelijks over deze inkomstenbronnen. Daarbij heeft onze gemeente nog een extra probleem op te lossen, namelijk de invoering van een regiegemeente samen met Maastricht. Dit betekent vanaf 2021 een extra kostenpost van max. 700.000 euro.

In het vierde jaar een sluitende begroting
Om de begroting toch sluitend te maken, is besloten om eenmalig bijna 1 miljoen euro uit de algemene reserve te onttrekken en dit geld de komende drie jaar te gebruiken om de tekorten in de begroting op te vangen. Deze constructie mag de gemeente vanuit de Provincie eenmalig toepassen, echter in het vierde jaar zal dan hoe dan ook een sluitende begroting gepresenteerd moeten worden.

Wat gaan de burgers merken ?
Toch zullen ook de burgers in onze gemeente de gevolgen van dit tekort gaan merken. Zo is al bekend dat de OZB in de komende jaren gaat stijgen met 4.5 %. Ook de subsidies zullen opnieuw tegen het licht gehouden worden. Er zal bijvoorbeeld een subsidieplafond worden ingesteld. Toch is er volgens wethouder Gulikers ook goed nieuws te melden, het Rijk zal de structurele tekorten in de jeugdzorg enigszins gaan compenseren, met een bedrag van ongeveer 230.000 euro.

Begrotingsvergadering
Of alle plannen doorgaan wordt duidelijk tijdens de komende begrotingsvergaderingen die op maandagavond 4 november en donderdagavond 7 november gehouden worden.

Lees vorig bericht

Uitgelicht: media & politiek, regiegemeente en intimidatie gemist?

Lees volgend bericht

Zonnewagen team Kasper Sijmons uit Bunde gaat in vlammen op