Begroting aangenomen tijdens chaotische vergadering

Na een marathonvergadering van 7,5 uur is uiteindelijk vrijdagnacht 8 november om 01.30 uur de begroting voor 2020 aangenomen. In een eerder stadium besloot de gemeenteraad om de begrotingsvergadering te splitsen in 2 bijeenkomsten. De eerste was al gehouden op maandag 4 november. Deze tweede vergadering was afgelopen donderdag en verliep nogal chaotisch.

Oppositie
Bjorn Molling van oppositiepartij Lokaal DNA vindt dat het college de financiën nog steeds niet onder controle heeft. Volgens hem worden “Hap-snap ” maatregelen genomen om de begroting sluitend te krijgen. Hij verwijt het college van burgemeester en wethouders dat zij de rekening van 2,4 miljoen euro bij de burger neerlegt. Op de vraag van Molling aan wethouder Gulikers welke burger er op vooruit gaat met deze begroting, kon en wilde de wethouder, tot verbazing van Molling, geen antwoord geven. Ook Roger Thijssen van oppositiepartij FOCUS had veel moeite met de begroting. “wij kunnen het niet meer uitleggen” doelend op de “te grote bezuiniging” op het accommodatiebeleid, het instemmen van een verregaande samenwerking met Maastricht als regiegemeente, het “creatief schuiven” van de OZB tarieven en de toevoeging van een vierde vervangende wethouder.

Wethouder financien
Wethouder Gulikers wilde daarentegen de gemeenteraad meegeven dat er ook gekeken moet worden naar organisaties die niet getroffen worden door de bezuinigingen en niet alleen zaken die wel getroffen worden. Onder andere de Lokale Omroep Meer Vandaag en de bibliotheek zijn ontzien door het college. “Bezuinigen doet nou eenmaal ergens pijn.” Aldus de wethouder.

Veel wijzigingen en voorstellen
Er werden nogal wat amendementen (wijzigingen in de begroting) en voorstellen ingediend die gedurende de avond allemaal de revue passeerden. Soms kleine dorpsgerelateerde zaken zoals een kunstwerk in Bunde, het mantelzorgcompliment en de zichtbaarheid van verkeersobstakels. Maar vooral de discussies over de Regiegemeente en Maastricht voerden de boventoon.

“Toekomst Organisatie”
Partij BRUG-M stelde voor om de 700.000 euro die voor de regiesamenwerking met Maastricht is begroot niet in de begroting op te nemen, zolang er nog geen standpunt door Maastricht was ingenomen. Fractievoorzitter van der Bijl stelde dat dan de komende jaren de OZB niet verhoogd hoefde te worden. De andere coalitiepartners zagen echter niets in deze plannen. De oppositiepartijen Lokaal DNA en FOCUS wilden het bedrag toch in de begroting laten staan echter onder een ander kopje “ toekomst organisatie”. Dit laatste kreeg ook de meerderheid.

Kosten regiegemeente 800 euro per huishouden
Fractievoorzitter van der Bijl, geen voorstander van een regiegemeente, stelde opnieuw dat een eventuele regiegemeente de Meerssense burger 6.7 miljoen gaat kosten. Meerssen heeft 8.000 huishoudens en dit zou dan 800 euro per huishouden kosten. Hij vroeg zich dan ook hardop af of de inwoners van Meerssen dit over hebben om als zelfstandige gemeente te kunnen blijven functioneren.

Referendum
FOCUS drong wederom aan om de inwoners van Meerssen bij de besluitvorming te betrekken, zij willen een referendum. Ze willen graag de mening van de burgers horen. Raadslid Hendriks verwees in zijn betoog naar een eerdere herindeling uit 1982. Toentertijd werd de herindeling in gang gezet zonder de burgers bij het proces te betrekken. Dit moest volgens hem deze keer voorkomen worden. Het voorstel werd echter opnieuw verworpen.

Raar gevoel houding Maastricht
BRUG-M en Lokaal DNA hebben verder een raar gevoel overgehouden aan de houding van Maastricht. Fractievoorzitter Molling van Lokaal DNA voelde geen gelijkwaardigheid. Hij kreeg het idee dat Maastricht zijn twijfels afschuift naar Meerssen. Ook van der Bijl ( BRUG-M ) deelde dit gevoel en stelde zelfs dat Maastricht de richtlijnen, om tot samenwerking te komen, had aangescherpt. Hij vroeg zich af wie het uiteindelijk voor het zeggen heeft, Meerssen of toch Maastricht?

Stemmen staken
Uiteindelijk kon tegen de klok van 00.30 uur gestemd worden. Bij de behandeling van amendement nummer vier, de subsidies, ging het mis. De stemming eindigde in 8-8 (raadslid Hovens van BRUG-M was wegens ziekte afwezig ) waardoor de stemmen staakten. In zo’n geval stelt de gemeentewet, dat het voorstel in de eerstvolgende raadsvergadering, opnieuw in stemming moet worden gebracht. Dit hield echter in dat de begroting niet verder kon worden behandeld en de deadline niet gehaald zou worden. De griffier kwam met een oplossing. Er werd besloten om de vergadering om 00.45 uur te beëindigen en vervolgens direct een nieuwe vergadering uit te schrijven. Zo kon het zijn dat de eerste vergadering eindigde om 00.45 uur en de volgende een kwartier later startte, nadat alle raadsleden zich opnieuw hadden ingeschreven, met uitzondering van het nieuwe raadslid Peggy Laugs van Het Orgineel. Zij verliet de vergadering omdat ze om 05.00 uur uit de veren moest in verband met haar werk.

Begroting alsnog aangenomen
In de pauze werd door de wethouder financiën, Jan Gulikers, druk onderhandeld met de coalitiepartijen. Nadat de vergadering opnieuw geopend was, werd het voorstel opnieuw in stemming gebracht. KIJK!!! bleek intussen van gedachte te zijn veranderd en stemde nu tegen het voorstel, zodat het amendement van Lokaal DNA alsnog werd verworpen.

Nadat alle amendementen in stemming waren gebracht, werd over de voorliggende begroting gestemd. Lokaal DNA en FOCUS stemden beide tegen. Ook BRUG-M was in principe tegen de voorliggende begroting omdat de 7 ton alsnog in de begroting bleef staan, maar realiseerde zich dat dit ook gevolgen zou hebben voor Meerssen. Daarom besloot BRUG-M alsnog voor te stemmen en eindigde de stemming in 10 voor en 5 tegen.

Lees vorig bericht

Petitie tegen vlieghinder boven Zuid Limburg aangeboden

Lees volgend bericht

Sint Maartensoptocht trok door Bunde