Tien Koninklijke onderscheidingen in de Gemeente Meerssen

foto: Aron Nijs fotografie

Burgemeester Clermonts heeft 10 inwoners van de gemeente Meerssen vrijdagochtend verrast met de mededeling dat zij een Koninklijke onderscheiding ontvangen. De burgemeester telefoneerde met de decorandus terwijl ze voor het huis van de decorandus stond. Daarna overhandigde zij, met inachtneming van de 1.5 meter afstand, een bos bloemen en de oorkonde. Het opspelden van de versierselen bij de onderscheiding kon door de coronamaatregelen niet. Dit gebeurt op een latere datum dit jaar.

Foto: Aron Nijs fotografie

De gedecoreerden
Gilbert Petit Ulestraten Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Hij ontvangt de onderscheiding onder andere voor zijn verdiensten als vrijwilliger en actief lid van de Limburgse Vereniging Karnavalsartiesten. Is actief als ‘buuttereedner’. In 1999, 2004 en 2016 won hij het Groot Limburgs Buuttekampioenschap. Daarnaast is hij voorzitter van de fruittelersvereniging ‘Kernclub Bunde’. Vrijwilliger bij en medeoprichter van Toneelvereniging ‘D’n Uulesjpegel’ Ulestraten. Hij is regisseur, regieassistent en coach. Vrijwilliger bij en bestuurslid van de Narren Universiteit Limburg. Van 2012-heden is de heer Petit vicevoorzitter van de Boerenbond Ulestraten-Schimmert-Hulsberg. In 2016 werd de heer Petit benoemd tot Lid van Verdienste van carnavalsvereniging ‘De Aanhawwersj’ in Meerssen. Deze bijzondere onderscheiding wordt slechts één keer in de elf jaar uitgereikt.

Lieke Goossens-Notermans Ulestraten Lid in de Orde van Oranje Nassau
Goossens ontvangt de onderscheiding voor de vrijwillige activiteiten die zij doet. Zij is vrijwilliger bij parochie Sint Catharina in Ulestraten. Ze draagt mede zorg voor de schoonmaak van de kerk en verricht hand- en spandiensten. Daarnaast ondersteunt ze bij de diverse activiteiten van de parochie en bij de begraafplaats. Verder zet ze zich in als collectant voor de Vastenactie. Vrijwilliger bij en bestuurslid/voorzitter van Seniorenvereniging Ulestraten. Tevens beheert ze de kienkas en verzorgt de prijzen. Voorts organiseert Goossens activiteiten zoals de Tiroler feestmiddag en brengt zij de eenzamen en zieken van de vereniging geregeld een bezoekje.

Ruud Schoufs uit Ulestraten Lid in de Orde van Oranje Nassau
Schouffs krijgt de onderscheiding voor onder andere de volgende vrijwillige activiteiten: Binnen het CDA van 1980-1990 adviseur bij de werkverbanden Volkshuisvesting, Stadsvernieuwing, Ruimtelijke Ordening & Verkeer en Milieu & Grondzaken van de CDA Statenkring Maastricht. Van 1989-2005 was hij lid van het algemeen bestuur (1992-2005) en vrijwilliger bij het CDA Limburg. Betrokkene was lid van de Werkgroep Financiën & Economische Zaken. Van 1990-2005 was hij secretaris (1990-1992), voorzitter (1992-2005) van het CDA Regionaal Verband Heuvelland. Van 1998- heden is hij voorzitter (2010-heden) van en vrijwilliger bij het CDA Meerssen. Betrokkene fungeerde als voorzitter van de coalitiebesprekingen (2002, 2006) en als politiek adviseur. Naast het CDA deed Schouffs ook nog andere vrijwilligersactiviteiten zoals penningmeester van en vrijwilliger bij de parochie St. Antonius van Padua in Maastricht. Was voorzitter en lid van verscheidene bestuurlijke commissies. Is voorzitter van en vrijwilliger bij het Buurtnetwerk Ulestraten en bestuurslid van het Dekenaat Maastricht.

Anita Schols uit Bunde Lid in de Orde van Oranje Nassau
Schols ontvangt de onderscheidingvoorde volgende vrijwillige activiteiten:  Van 1999-heden is Schols bestuurslid van Gymnastiekvereniging Bunde. Zij draagt zorg voor het innen van de contributie, de betaling van de huur van de gymzaal en de correspondentie. Tevens verzorgt zij de gymles aan de (jeugd)leden. Daarnaast is Schols bestuurslid van Buurtvereniging De Sjloät Bunde waar ze activiteiten organiseert voor jong en oud. Secretaris van Spaarclub De Telstar Bunde. Lid van het Eregilde van de ‘Zakoploatersj Bung’ en secretaris van de Stichting Bundermijt Braderie.

Albert Fox uit Geulle Lid in de Orde van Oranje Nassau
Fox wordt onderscheiden voor de volgende vrijwillige activiteiten: Van 1985 tot heden is Fox vrijwilliger bij en bestuurslid van Fanfare St. Martinus Geulle. Hij is lid van het jeugdcomité en coördineert de jeugdopleidingen. Daarnaast organiseert hij de voorspeelmiddag voor de jeugd. Tevens organiseert en coördineert hij diverse activiteiten waaronder de rommelmarkt en de plantjesactie en draagt hij mede zorg voor de werving van fondsen. Voorts coördineert hij de verhuur van de partytenten en het horecameubilair. Verder draagt Fox zorg voor het vervoer en de reparaties van het instrumentarium en onderhoudt hij de contacten met de Limburgse Bond voor Muziekgezelschappen en Percussiegroepen.

Ineke Fox-Thijssen uit Geulle Lid in de Orde van Oranje Nassau
Fox-Thijssenwordt onderscheiden voor de volgende vrijwillige activiteiten:  Van 1979-heden is zij vrijwilliger bij het Kerkelijk Zangkoor St. Martinus Geulle. Zij verricht bestuurlijke taken en bijkomende uitvoerende werkzaamheden gericht op de continuïteit van het kerkkoor. Daarnaast is Fox-Thijssen vrijwilliger van Fanfare St. Martinus Geulle. Sinds 2006 fungeert zij als voorzitter van het damescomité. Tevens organiseert en coördineert zij mede de rommelmarkt en de plantjesactie en draagt zij mede zorg voor de werving van fondsen door onder anderen de organisatie van dagtochten. Voorts ondersteunt zij bij de activiteiten, zoals bij de loterij en de jaarlijkse Smikkeltocht waar jaarlijks gemiddeld 900 personen aan deelnemen.

Jacques Tillie uit Geulle Lid in de Orde van Oranje Nassau
Tillie krijgt de onderscheiding voorde volgende vrijwillige activiteiten: Tillie was bestuurslid van de Stichting Sponsor 3e Wereld. De stichting fungeerde als donateur voor NOVIB. Hij onderhield het contact met NOVIB en wierf donateurs, met name binnen DSM. Tillie was vrijwilliger bij de werkgroep Warme Maaltijdvoorziening Bunde-Geulle. Hij bezorgde de maaltijden en wierf fondsen onder anderen voor de aankoop van nieuwe maaltijdboxen. Hij is vrijwilliger bij Heemkundevereniging Gäöl. Hij fungeert als redacteur voor het tweemaandelijkse verenigingsblad De Sjakel en schrijft artikelen over de lokale straatnamen, gezegdes en uitdrukkingen. Daarnaast is Tillie bestuurslid van de parochie Onbevlekt Hart van Maria in Waalssen-Moorveld. Hij fungeert als lid van de restauratiecommissie, collectant, lid van het processiecomité en lid van de klusgroep. Vrijwilliger bij Staatsbosbeheer Geulle-Bunde. Hij onderhoudt het contact tussen Staatsbosbeheer en de buurtbewoners over het onderhoud van de wandelpaden, het ruimen van de omgevallen bomen en het herstel van uitzichtpunten. Daarnaast organiseert hij mede de onderhouds- en opschoondagen en de jaarlijkse werkdag. Secretaris van de Stichting Vrienden van Avé Maria.

Tiny Tilmans-Dolmans uit Meerssen Lid in de Orde van Oranje Nassau
Tilmans ontvangt de onderscheiding voor de volgende vrijwillige activiteiten. Zij isvrijwilliger bij en bestuurslid van het Ziekencomité Meerssen-West. Zij is actief als bezoekvrijwilliger en zorgt voor de inkoop van presentjes voor de zieken, ouderen en eenzamen. Verder ondersteunt zij het ziekenhuisbezoek en maakt zij de Fatimakapel schoon. Van 1994 tot 2009 was Tilmans vrijwilliger bij Tafeltje Dekje als maaltijdbezorger. Ze is ook vrijwilliger bij het appartementencomplex ‘Montfortanencomplex’.

Jack Franssen uit Meerssen Lid in de Orde van Oranje Nassau
Franssen ontvangt de onderscheiding voor de volgende vrijwillige activiteiten: Is penningmeester van Voetbalvereniging SV Meerssen. Hij maakte deel uit van het jeugdbestuur Verder maakt Franssen deel uit van de commissie kantinebeheer en de activiteitencommissie. Vrijwilliger bij het Parochieel Ziekencomité Meerssen-West. Hij zamelt maandelijks oud papier in. Was in 1995 prins van de Aanhawwersj en werd later  bestuurslid en secretaris van carnavalsvereniging en organiseerde daar de prinsenavond, sleuteloverdracht en prinsenreceptie. Is in 2017 benoemd tot Erelid van de vereniging. Hij is vrijwilliger bij speeltuin St. Joseph Meerssen-West en bestuurslid van de Broedermeesters van de Parochie H. Bartholomeus Meerssen en organiseert mede de jaarlijkse Octaafprocessie en verricht werkzaamheden aan de Basiliek.

Frans Dullens uit Meerssen Ridder in de Orde van Oranje Nassau
Dullens wordt onderscheiden voor de volgende activiteiten: Van 1993-2004 was de heer Dullens bestuurslid en voorzitter van de Rabobank Meerssen. Van 2004-2010 was hij voorzitter van de Rabobank Maastricht en Omstreken. Dullens initieerde in 2005 de onderhandelingen met de Rabobank Valkenburg aan de Geul die in 2008 leidden tot een succesvolle fusie. Van 2008-2017 was hij voorzitter van de Marathon Meerssen. Van 2009-2019 was Dullens vrijwilliger bij de Stichting Kankeronderzoekfonds Limburg, onderdeel van de Health Foundation Limburg. Onder zijn leiding groeide de businessclub uit tot ± 80 leden. penningmeester van de Stichting Five4Five. Hij is vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen van de zorgorganisatie voor geestelijke gezondheidszorg ‘Psy Care’. Dullens was jeugdcoach en commissielid bij de voetbalvereniging SV Meerssen en was hij vrijwilliger bij de VVD, afdeling Meerssen en lid van de commissie Welzijn en Zorg.

Lees vorig bericht

Negen dagen geen treinverkeer tussen Sittard en Maastricht

Lees volgend bericht

Uitgelicht: verenigingen & stichtingen, evenementen en dodenherdenking