Groen licht voor vergroting en aanleg nieuwe regenwaterbuffers

Foto Waterschap Limburg: te vergroten buffer Watervalderbeek bij de Visweg

Het Dagelijks Bestuur van Waterschap Limburg heeft op 2 juni het Projectplan Waterwet Meerssen Fase 1 vastgesteld. Het definitieve projectplan en het bijbehorende besluit tot wijziging liggen van 8 juni tot en met 20 juli 2020 ter inzage. Het plan gaat over het vergroten van zeven bestaande regenwaterbuffers en het aanleggen van drie nieuwe buffers in de gemeente Meerssen. Eén van de bestaande waterbuffers ligt net over de gemeentegrens, in de gemeente Beekdaelen.

Start werkzaamheden
Naar verwachting starten de werkzaamheden op 2 september 2020. De inwoners van Meerssen worden op de hoogte gehouden via platform Met Elkaar en de lokale media. Eigenaren van de aanliggende percelen horen tijdig of zij hinder ondervinden van de werkzaamheden.

Nut en noodzaak
In de samenwerkingsovereenkomst is de ambitie opgenomen om in Meerssen vóór 2025 circa 90.000 m3 extra berging te realiseren vertelt Josette Van Wersch, bestuurder bij Waterschap Limburg. “Na de hevige wateroverlast, zoals in 2016 en 2018, moest er wat gebeuren. Met de vergroting van de zeven bestaande buffers en de aanleg van drie nieuwe buffers realiseert het waterschap ongeveer 25 procent van de beoogde extra buffercapaciteit.” De samenwerkingsovereenkomst is op 8 november 2018 ondertekend door Waterschap Limburg, de gemeente Meerssen, de Limburgse Land- en Tuinbouwbond , Staatsbosbeheer, Waterleiding Maatschappij Limburg en de provincie Limburg.

Planvorming en grondverwerving voor fase 2
Voor de tweede fase van gebiedsproject Meerssen, die bestaat uit de aanleg van acht nieuwe buffers, vindt op dit moment de planvorming en grondverwerving plaats. De uitvoering van die maatregelen staat gepland voor eind maart 2021. Ruim voor die tijd organiseert het waterschap een inloopbijeenkomst zodat belangstellenden kennis kunnen nemen van de inhoud van de plannen en vragen kunnen te stellen over de betekenis daarvan voor hen persoonlijk.

Water in Balans
Meerssen is één van de gebiedsprojecten van het programma Water in Balans. Dit programma van Waterschap Limburg is opgezet om samen met partners en inwoners gerichte maatregelen te bedenken en te nemen tegen wateroverlast als gevolg van de klimaatverandering. In het gebiedsproject Meerssen trekt het waterschap samen op met de gemeente Meerssen, de LLTB, provincie Limburg, Staatsbosbeheer en WML. Actuele informatie over dit project is te vinden op www.metelkaar.waterschaplimburg.nl.

Foto Waterschap Limburg: te vergroten buffer Watervalderbeek bij de Visweg

Lees vorig bericht

Min of Meer: Meebewegen

Lees volgend bericht

Huiskamer Rothem gaat weer van start