College Maastricht: regieorganisatie van tafel

Het College van Maastricht laat in een brief aan de Maastrichtse gemeenteraad weten dat zij een regieorganisatie met Meerssen niet meer realistisch vinden. Het college van Maastricht ziet een herindeling wel zitten.

Draagvlak
Het Maastrichts college constateert dat er te weinig draagvlak is bij de wethouders van Meerssen. Ook ziet het College van Maastricht dat het draagvlak binnen de Meerssense raad afneemt. Het College van Maastricht baseert dat op basis van het standpunt van twee partijen uit de raad van Meerssen, BRUG-M en Het Origineel. “nu blijkt dat twee aanvankelijke voorstanders van de regieorganisatie inmiddels voor herindeling opteren, waarmee de toch al wankele, wisselende raadsmeerderheid voor de regieorganisatie lijkt te zijn verdwenen;” Aldus het College van Maastricht

Financiële positie
Ook de verslechterende financiële positie van Meerssen is een oorzaak van de ommezwaai van Maastricht. Omdat Maastricht bij een regieorganisatie de dienstverlening van Meerssen moet leveren, vreest het Maastrichts College dat die door de slechte financiële situatie onder druk komt te staan.

Negatieve gevolgen
Tot slot beargumenteert het College van Maastricht dat een samenwerking kan leiden tot negatieve gevolgen voor de bestuurlijke ambities, dienstverlening aan de Maastrichtse inwoners en/of gemeentelijke financiën.

Gemeenteraad
Uiteindelijk ligt de eindbeslissing bij beide gemeenteraden. Meerssen beslist op maandag 14 september. Maastricht neemt de beslissing 2 dagen later, op 16 september.

Lees vorig bericht

Begrijpen

Lees volgend bericht

Partij Kijk!!! over herindeling: geen overhaast besluit nemen