11 Koninklijke Onderscheidingen in de gemeente Meerssen

Burgemeester Clermonts reikte maandagochtend een Koninklijke Onderscheiding uit aan elf inwoners van de gemeente Meerssen. De gedecoreerden zijn: Ben Heynen uit Meerssen, Tiny Koot-Hilhorst uit Ulestraten, Nien Ghijsen-Scheepers uit Meerssen,  Wim Ghijsen uit Meerssen,  Frans Slangen uit Rothem, Mia Stijns-Van den Boom uit Bunde, Piet Schols uit Ulestraten, Luc Koelstra uit Meerssen, Wil van Oerle uit Meerssen, Nellie van Oerle-Freij uit Meerssen en Lou Dolmans uit Bunde. Zij werden allemaal benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

De gedecoreerden
Ben Heynen
Heynen was van 1963-1981 vrijwilliger bij en bestuurslid van Voetbalvereniging Amicitas in Meerssen. Hij fungeerde als hoofdjeugdleider en heeft zich ingezet als scheidsrechter (15-25 uur per week). Van 2008-heden is hij vrijwilliger bij en bestuurslid (2008-2018) van Voetbalvereniging SV Meerssen (450 leden). Heynen fungeerde van 2008-2014 als jeugdvoorzitter en heeft zich van 2014-2018 ingezet als wedstrijdsecretaris. Daarnaast is Heynen sinds 2014 lid van de onderhoudsploeg en lid van de activiteitencommissie waarbij hij onder meer het Rabobank bedrijventoernooi organiseert.

Tiny Koot-Hilhorst
Koot-Hilhorst was van 1990-heden voorzitter (1998-2010) en bestuurslid (2010-heden) van het CDA, afdeling Meerssen. Zij organiseert de vergaderingen en bijeenkomsten, werft leden en organiseert de politieke scholingen.  Van 1991-2009 was ze bestuurslid van het CDA Vrouwenberaad Heuvelland-Maastricht. Koot-Hilhorst organiseerde de bijeenkomsten en richtte zich met name op de (inkomens)positie van vrouwen en begeleidde de werkgroep vrouw en inkomen en de werkgroep gedeelde verantwoordelijkheid. Zij stimuleerde vrouwen om een politieke functie op te nemen. Van 1997-heden: mantelzorger voor haar echtgenoot. Van 2004-heden was Koot-Hilhorst bestuurslid van het Platform Mantelzorg Limburg. Zij is afgevaardigde voor de WMO-raad en fungeerde/fungeert als lid van diverse werkgroepen, onder andere omtrent de positie van de mantelzorger binnen zorgorganisaties. Daarnaast werkt zij mee aan lezingen en bijeenkomsten 2011-2019 lid van de Cliëntenraad Steunpunt Mantelzorg Zuid. Van 2012-heden was Koot-Hilhorst lid van de Ledenraad Rabobank Zuid-Limburg West. Van 2014-heden was zij vrijwilliger bij de vrouwenvereniging ZijAktief, regio Limburg (6000 leden). Koot-Hilhorst fungeert als lid van twee werkgroepen en organiseert mede de Activiteiten.

Nien Ghijsen-Scheepers
Ghijsen-Scheepers was van 1975-2020 ondersteuner van drie hulpbehoevende buurtgenoten. Zij verzorgde voor deze buurtgenoten de boodschappen, verrichtte huishoudelijke taken, het onderhoud van het tuin en het wasgoed. Daarnaast ondersteunde zij bij de medische afspraken.  Van 1980-heden was zij vrijwilliger bij de Voetbalvereniging SV Meerssen. Ghijsen-Scheepers draagt zorg voor het onderhoud van de kantine en de kleedlokalen. Daarnaast zet ze zich in als kantinemedewerker. Ook verzorgt zij de was van de tenues van diverse elftallen. Van 1990-heden was ze vrijwilliger bij de Basiliek H. Bartholomeus Meerssen. Zij draagt zorg voor de maandelijkse schoonmaak van het kerkgebouw en verzorgt wekelijks de groenvoorziening. Daarnaast zorgt zij voor de kleding van de deelnemers aan de Sacramentsprocessie. Ook draagt ze bij aan de organisatie van deze processie. Daarnaast ontplooide Ghijsen-Scheepers vrijwillige activiteiten als collectant voor het Missie Thuisfront van 1975-1995 en van 1980-2005 als collectant voor het Astmafonds, de Nierstichting en de Hartstichting.

Wim Ghijsen
Van 1970-heden was Ghijsen vrijwilliger bij en van 1989-2001 penningmeester van Voetbalvereniging SV Meerssen. Hij heeft de activiteitencommissie opgericht en is sinds 1980 lid van de onderhoudsploeg. Daarnaast is hij lid van de kantinecommissie en verzorgt hij de inkoop. Ook zet hij zich in als leider van het veteranenelftal en heeft hij zich ingezet als wedstrijdleider. Van 1975-2020 was Ghijsen ondersteuner van een dementerende buurtgenoot tot aan diens overlijden. Hij heeft zorg gedragen voor de begeleiding naar medische afspraken en ondersteunde in huishoudelijke zaken en bij de persoonlijke verzorging. Van 1990-heden is Ghijsen vrijwilliger bij en van 1993-1997 bestuurslid / penningmeester van de Broedermeesters en Parochie H. Bartholomeus Basiliek Meerssen. Ghijsen fungeert sinds 2010 als penningmeester van het broederschap. Daarnaast draagt hij zorg voor het onderhoud in en om de kerk en organiseert hij mede de jaarlijkse Octaafprocessie. Tevens was/is hij lid van de kascommissie. Daarnaast doet hij vrijwillige activiteiten voor de toneelvereniging Gäöl, de Heemkundevereniging Meerssen en was hij actief voor carnavalsvereniging De Aanhawwersj.

Frans Slangen
Slangen is van 1980-heden betrokken bij Rothem’s Harmonie (50 leden). Hij was van 1999-2017 bestuurslid. Hij fungeert als concertmanager. Daarnaast maakt hij deel uit van de muziekcommissie (1980-1998) en de sponsorcommissie. Hij verzorgt de fondsenwerving en is de initiator van de Koetsentocht en de kerstbomenverkoop. Daarnaast verricht hij diverse hand-en-spandiensten. Van 2014-heden is Slangen vrijwilliger bij de Stichting Ruggesteun/Voedselbank. Hij fungeert als chauffeur, brengt de kerstpakketten rond en verricht hand-en-spandiensten.

Mia Stijns-Van den Boom
Van 1973-heden is Stijns-Van den Boom onbezoldigd reisbegeleider voor ouderen en personen met een beperkte mobiliteit. Ze organiseert jaarlijks zes tot acht reizen in Europa. Zij stelt het reisprogramma samen, maakt afspraken met hotels, excursie locaties, onderhoudt veelvoudig de contacten met deelnemers en verzorgt de catering tijdens de reis. Daarnaast zet zij zich gedurende de reis in als (verpleegkundig) begeleider en helpt zij de reizigers waar nodig. De reizen zijn dusdanig populair dat er een wachtlijst is. Van 1995-heden is zij lid van het Buurtnetwerk Bunde. Ze zet zich in als bemiddelaar bij diverse situaties binnen de gemeente, onder andere de verhuizing van de supermarkt en de toegankelijkheid daarvan. Daarnaast heeft zij zich ingezet voor de realisatie van de speeltuin.  Van 1997-heden is zij medeoprichter/voorzitter van de Buurtvereniging Dukdalf. Stijns-Van den Boom organiseert mede de activiteiten, onder andere de bloemschikavonden en de processie. Daarnaast heeft zij zich ingezet voor de realisatie van de jeu-de-boules-baan.

Piet Schols
Schols was van 1960-1970 vrijwilliger bij Wandelsportvereniging de Veldlopers in Gulpen. Hij heef zich ingezet als jeugdbegeleider en organiseerde wandeltochten.  Van 1966-2004 was hij vrijwilliger bij en bestuurslid van voetbalclub FC Gulpen. Hij fungeerde als secretaris/penningmeester van de jeugdafdeling. Daarnaast zette Schols zich in als scheidsrechter en organiseerde de toernooien en de activiteiten.  Van 1975-1988 was hij lid van het Comité Veldkruisen.  Van 1980-1987 was Schols vrijwilliger van de VVV Mooi Gulpen. Hij organiseerde de avondwandelingen, nationale feestdagen en Open Monumentendagen. Van 1980-1990 was Schols vrijwilliger bij de Parochie St. Petrus te Gulpen. Hij was lid van het processiecomité. Van 1986-heden was/is Schols vrijwilliger bij Carnavalsvereniging De Gaarekiekere te Gulpen. In 1986 was hij prins carnaval. Daarnaast organiseert hij carnavalszittingen voor bejaarden en scholen. In 1986 is Schols benoemd tot erelid. Van 1991-1998 was Schols coördinator van de collecte van het Reuma Fonds in Gulpen en Meerssen. Van 1997-heden was/is Schols vrijwilliger bij en bestuurslid van EHBO-vereniging Meerssen-Bunde. Hij organiseert mede de AED-projecten van de GGD en heeft de samenwerking gezocht met de vereniging Les-Assistenten met uitgebreide opleidingen en oefeningen tot gevolg. Daarnaast zet hij zich in als assistent tijdens de opleidingen en zet hij zich in als lotusslachtoffer. Tevens verzorgt hij de EHBO-lessen op de basisscholen en zet hij zich in als hulpverlener en coördinator tijdens evenementen.  Van 2005-heden was/is Schols vrijwilliger bij de Vereniging de Vlam in Meerssen. Hij zet zich in als simulatieslachtoffer bij trainingen voor onder andere brandweercursisten.  Van 2014-heden was/is Schols vrijwilliger bij het Steunpunt Mantelzorg. Hij verricht bezoekwerk, levert mantelzorgpakketjes af bij jonge mantelzorgers en draagt zorg voor het vervoer van hulpbehoevenden naar medische afspraken. Van 2015-2020 was Schols vrijwilliger bij het Oranjecomité Meerssen. Hij ondersteunde bij de organisatie van de jaarlijkse Dodenherdenking. Van 2015-heden was/is hij vrijwilliger bij de Stichting met je Hart Maastricht. Deze stichting komt op voor kwetsbare, eenzame ouderen en geeft invulling aan de structureel waardevolle ontmoetingen. Hij biedt ondersteuning en verricht bezoekwerk. Van 2016-heden was/is Schols vrijwilliger bij het IVN, afdeling Ulestraten. Hij draagt zorg voor het onderhoud van het Vliekerbos, de Biesenberg en de wandelpaden. Van 2017-heden was/is Schols secretaris en penningmeester van het Buurtnetwerk Ulestraten. Hij organiseert informatieve bijeenkomsten. Van 2019-heden was/is hij medeoprichter van de Hoeskamer van Ulestraten, waar ouderen elkaar ontmoeten en contacten leggen om eenzaamheid te voorkomen.

Luc Koelstra
Van 1982-2001 was Koelstra lid van de vrijwillige brandweer van de brandweerpost Meerssen, onderdeel van de Veiligheidsregio Zuid-Limburg. Van 1998-heden was/is hij vrijwilliger bij en bestuurslid van het Parochiecluster Meerssen. Hij draagt zorg voor het beheer van de gebouwen van het cluster. Hij stelt het onderhoudsplan op en onderhoudt het contact met onder andere de gemeente en Monumentenzorg voor het aanvragen van subsidies. Daarnaast coördineert hij de restauraties en verricht hij thans restauratiewerkzaamheden en bouwhistorisch onderzoek. Tevens heeft hij bijgedragen aan het boek ‘De basiliek van Meerssen’.

Wil van Oerle
Van 2000-heden was/is van Oerle vrijwilliger bij de Parochie H. Bartholomeus Meerssen. Hij draagt zorg voor het onderhoud van de tuinen rondom de basiliek. Daarnaast draagt hij, samen met zijn echtgenote, zorg voor het drukken en verspreiden van het tweewekelijks parochieblad. Van 2004-heden was/is hij vrijwilliger bij en bestuurslid/secretaris van de Stichting Ruggesteun Meerssen, die zich inzet ter ondersteuning van personen met een smalle beurs. Hij draagt zorg voor het inzamelen van meubels en kleingoed en draagt bij aan de uitgifte van voedselpakketten. Daarnaast verzorgt hij de digitale communicatie en ondersteunt hij bij de organisatie van de sinterklaas- en kerstactie.

Nellie van Oerle-Freij
Van 1995-heden was/is van Oerle-Freij vrijwilliger bij de parochie H. Bartholomeus Meerssen. Zij is lid van het processiecomité en lid van het dameskoor dat uitvaarten begeleidt. Daarnaast draagt zij, samen met haar echtgenoot, zorg voor de verspreiding van het tweewekelijks parochieblad. Van 2004-heden was/is zij vrijwilliger bij en bestuurslid/secretaris van de Stichting Ruggesteun Meerssen, die zich inzet ter ondersteuning van personen met een smalle beurs. Zij draagt zorg voor de inzameling van kleding en goederen en verzorgt de uitgifte van de voedselpakketten. Daarnaast zet zij zich in bij de koffiemomenten en biedt zij een luisterend oor.

Lou Dolmans
Dolmans was van 1969-1976 en van 2018-2019 vrijwilliger bij Harmonie en Drumband St. Agnes Bunde. Hij fungeerde als lid van de sponsorcommissie en organiseerde mede de jubileumviering in 2019. Van 1998-heden was/is hij vrijwilliger bij en vicevoorzitter van voetbalvereniging Bunde. Hij fungeerde als jeugdleider en jeugdtrainer en organiseerde mede de jeugdvoetbalkampen. Daarnaast droeg hij zorg voor de jubileumviering en wierf hij sponsoren. Thans is hij verantwoordelijk voor de technische zaken van de senioren en het vrijwilligersbeleid en fungeert hij als het aanspreekpunt voor de gemeente met betrekking tot het gebouwenbeheer en de nieuwbouw. Van 2003-2005 was Dolmans vrijwilliger bij carnavalsvereniging De Havermennekes Bung. Hij was als prins, lid van de Raad van Elf en de prinsencommissie. Hij organiseerde mede het jaarlijkse carnaval. Van 2005-2017 was Dolmans bestuurslid en vicevoorzitter van en vrijwilliger bij de Stichting Sjeng Kraft Kompeneij. Hij organiseerde mede de opening van het carnavalsseizoen op het Vrijthof te Maastricht, dat live op TV werd uitgezonden. Daarnaast organiseerde hij mede activiteiten zoals de kunstposteractie en wierf hij sponsoren. Van 2005-heden was/is Dolmans voorzitter van en vrijwilliger bij de Auwd Prinse Garde Bung. Hij organiseert mede de carnavalsactiviteiten. Verder zet hij zich in voor de samenwerking met diverse lokale verenigingen en partijen. Tevens organiseert hij het jaarlijkse gala. Van 2017-heden was/is hij bestuurslid van de Stichting Vasteloaves Vrunj. Dolmans organiseert mede de carnavalsviering voor mensen met een verstandelijke beperking uit de hele provincie en werft fondsen.

Lees vorig bericht

SV Meerssen zoekt trainer tweede elftal

Lees volgend bericht

Burgemeester reikt drie Jeugdlintjes uit in de gemeente Meerssen