Kaderbrief: college hoopt op geld vanuit Den Haag

De gemeentelijke kaderbrief is bekend. De kaderbrief is een financiële raming voor de komende 4 jaar. Volgens het college van B&W zijn de financiële vooruitzichten nog onduidelijk. Onder meer omdat er extra geld vanuit het Rijk komt. Hoeveel geld vanuit het Rijk naar Meerssen komt is niet duidelijk. Het college verwacht dat het extra geld ervoor zal zorgen dat eventuele bezuinigingen worden ingedamd of helemaal weg worden genomen. Het college heeft wel enkele plannen waarvan het zetten van de eerste stappen naar geprivatiseerde gemeenschapshuizen er eentje is. Het college spreekt hoe dan ook van een sobere begroting met weinig ruimte voor nieuw beleid.

Nieuw kabinet
Het college opent de brief met problemen rond een nieuw kabinet dat ook invloed heeft op het beleid van de gemeente Meerssen. “Vele gemeenten verkeren in deze onzekerheid en vaak ook in financieel zwaar weer. De urgentie om zekerheid te krijgen is groot.” Het college wijst naar belangrijke onderwerpen waar het nieuwe kabinet een richting over moet geven.

Vernieuwing organisatie
Het college kreeg tijdens haar aanstelling de taak om het ambtelijk apparaat te vernieuwen. Dit zou in totaal vanaf dit jaar structureel 1,8 miljoen euro per jaar kosten. In 2022 komt daar structureel nog eens 1,3 miljoen euro bovenop. De jaren daarna stijgt dat bedrag structureel met 0,25 miljoen euro extra. Volgens het college heeft dat bedrag geen invloed op de huidige kaderbrief. “De tekorten zijn veeleer het gevolg van het gebrek aan financiële middelen, die we van de rijksoverheid zouden moeten ontvangen om de taken uit te voeren in zijn opdracht.” aldus het college in haar kaderbrief

Sober
Hoe het financiële plaatje voor de gemeente er op dit moment bij staat is niet duidelijk. Zo krijgt de gemeente in mei en september inzicht welk bedrag zij krijgen van het rijk. Volgens het college is op dit moment niet duidelijk in hoeverre het geldbedrag van mei invloed heeft op de financiën. Onlangs is bekend geworden dat gemeenten meer geld krijgen vanuit het rijk voor jeugdzorg. In 2022 wordt er voor gemeenten een bedrag vrijgemaakt van 1,6 miljard euro. Het Meerssens college weet nog niet wat dit precies gaat betekenen voor de gemeente, “maar dat dit de tekorten op onze meerjarenbegroting fors zal indammen of mogelijk helemaal gaat wegnemen ligt in de lijn van de verwachting.”

Meerssen aardgasvrij
Andere factoren die invloed hebben op de meerjarenbegroting zijn de omgevingswet. Deze wet is een samenvoeging van tientallen wetten en honderden regels samenvoegen in een wet. De financiële gevolgen hiervan zijn nog niet te overzien vanwege de complexiteit van de wet en de beleidskeuzes die gemaakt moeten worden. Ook de regionale energiestrategie (RES) en de transitievisies warmte hebben invloed. Dit brengt grote investeringen met zich mee. De transitievisies warmte heeft als doel Meerssen in 2050 aardgasvrij te maken. Om dat doel te bereiken zijn er subsidies nodig. “Op dit moment lijkt het onontkoombaar dat voor een effectieve uitvoering van de warmtetransitie financiële bijdragen vanuit de gemeente gevraagd worden.” Die financiële bijdragen houdt in dat er subsidies nodig zijn om de woningen te verduurzamen. Dit geld ook voor gemeentelijke accommodaties.

Cijfers vertroebeld door corona
Gemeenten moeten ervoor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Dat doen ze door ondersteuning aan huis te bieden via de Wet maatschappelijke ondersteuning, ofwel WMO. Jeugdzorg valt ook onder gemeentes. De afgelopen jaren was dit een grote kostenpost voor Meerssen. Echter valt dit jaar weinig te zeggen over de kosten hiervan. De cijfers zijn vertroebeld door corona. “Is de stijging van het aantal mensen die gebruik maken van hulp bij het huishouden afgevlakt vanwege corona of hebben we de grootste effecten van het Wmo-abonnementstarief gehad en vlakt de stijging daarom af? Of is het een combinatie van beide? Op deze vraag is lastig een antwoord te geven waardoor het inschatten van de kosten voor 2021 en verder op dit moment nog niet mogelijk is.” aldus het college.

Geprivatiseerde gemeenschapshuizen
De gemeente wil de eerste stappen zetten richting geprivatiseerde gemeenschapshuizen. De gemeente draagt gebouwen dan over aan de gemeenschapshuizen. Daarbij geeft het college aan dat dit kan gebeuren na een eventuele opknapbeurt of het vrijmaken van budget voor renovatie. “Voordeel van de gemeente is dan dat er geen gelden moor gereserveerd hoeven te worden voor onderhoud aan de gebouwen. Momenteel zijn hierover, in de vorm van een pilot, gesprekken gaande met het bestuur van gemeenschapshuis de Kollekamp in Geulle. Tevens zou in Bunde, bij verkoop van de Auw Kerk en de mogelijkheid van een nieuwe gemeenschapsvoorziening aldaar een structurele bezuiniging op het gebied van gemeenschapshuizen gerealiseerd kunnen worden.” Het college hoopt in oktober met een plan te kunnen komen over de gemeenschapshuizen.

Lees vorig bericht

Nieuwe toekomst voor Sint Agneskerk

Lees volgend bericht

Het nieuws besproken: Jaarlijkse kaderbrief & Cultuurcentrum in de St. Agneskerk Bunde