Vertraging werkzaamheden Ulestraten


Aanpassingen aan en rondom de Sint Catharinastraat in Ulestraten in verband met verkeershinder en wateroverlast gaan pas van start in het voorjaar van 2023. Ondertussen zullen de tijdelijke maatregelen, die eind vorig jaar al zijn ingezet, mogelijk met een aantal aanpassingen, zo spoedig mogelijk worden afgerond.

West-ontsluiting
Inmiddels is ook het onderzoek uitgevoerd door RoyalHaskoningDHV, over de realisering van een West-ontsluiting gereed. Het rapport bevat een aantal varianten en geeft inzicht in de verschillende verkeerseffecten in Ulestraten, als ook in de toe-leidende wegen in onze buurgemeenten Beek en Beekdaelen. Zo moet er nog een aanvullend onderzoek plaats vinden naar de effecten “stikstof depositie” en de milieueffectrapportage.
Hierna kunnen een aantal vervolgstappen worden gezet. Er kan dan worden gestart met de aanpassing van het
bestemmingsplan en bijbehorende procedure en de aankoop benodigde grond. De uitvoering wordt verwacht in het voorjaar van 2023.

Wateroverlast
Min of meer gelijktijdig met de bovengenoemde onderzoeken wordt momenteel ook de laatste hand gelegd aan de scenario’s met betrekking tot de oplossing van een aantal knelpunten op het gebied van riolering en wateroverlast in het zuidelijk deel van de Sint Catharinastraat en Vliek. In dit gebied komt het met enige regelmaat voor dat tijdens stortbuien de waterafvoer onvoldoende is met overstromingen als gevolg. De start van de werkzaamheden om dit in de toekomst te voorkomen zullen ook pas in de lente van 2023 plaatsvinden.

Lees vorig bericht

Kerkelijke onderscheiding Frans Webers in Waalsen

Lees volgend bericht

Woensdag laatste column Paul Jansen