Verlenging aanvraagtermijn projecten overstromingsramp Limburg

Ondergelopen straten in Bunde

Het Nationaal Rampenfonds heeft besloten de termijn waarbinnen maatschappelijke organisaties een aanvraag kunnen indienen voor een herstelproject na de overstromingsramp in Limburg te verlengen tot 1 juni 2022. Ook het programma ‘lokale fondsen’ dat ten behoeve van de zwaarst gedupeerden van de overstromingsramp met medewerking van de Limburgse gemeenten wordt uitgevoerd, is vooralsnog verlengd tot 1 juni 2022.

Meer tijd nodig
Het Nationaal Rampenfonds laat weten dat: “gebleken is dat organisaties die een financiële bijdrage voor een herstelproject willen vragen, soms meer tijd nodig hebben om de aanvraag in te richten in verband met de tijd die gemoeid is met het verkrijgen van offertes en het afwikkelen van aanvragen tot verzekeringsdekking en dekking via de Wet tegemoetkoming schade bij rampen. Ook gemeenten hebben aangegeven dat de besteding van de ‘lokale fondsen’ in zogenaamde ‘schrijnende gevallen’ soms vertraging ondervindt door de genoemde factoren.”

Uitbreiding naar projecten preventie
Het Nationaal Rampenfonds heeft voorts besloten ook de mogelijkheid open te stellen projectaanvragen te honoreren die gericht zijn op preventie van noden zoals die zich in Limburg in juli 2021 hebben voorgedaan. Enkele aanvragen voor een project met een preventief karakter zijn op dit moment bij het Nationaal Rampenfonds in behandeling.

Nationale inzamelactie
Na de wateroverlast in Limburg is er een nationale inzamelactie gehouden ten behoeve van de getroffenen. Burgers en bedrijven hebben een donatie verricht waardoor het Nationaal Rampenfonds over 11,8 miljoen euro beschikte om de slachtoffers tegemoet te komen en steun te verlenen aan het herstel van de schade. Tot nu toe is 6,9 miljoen euro uitgekeerd.

Schrijnende gevallen
Het Nationaal Rampenfonds heeft 3 miljoen euro gereserveerd voor een programma ‘lokale fondsen’ ten behoeve van ‘schrijnende gevallen’. Dit gaat om tegemoetkoming in de kosten van mensen die zwaar te lijden hebben gehad van de ramp en hun kosten deels niet vergoed krijgen uit anderen hoofde (verzekering of Wet tegemoetkoming schade bij rampen), waardoor zij voor onoverkomelijke lasten zijn komen te staan. Aan de gemeenten is gevraagd medewerking te verlenen aan het identificeren van de schrijnende gevallen en gemotiveerd aanvragen bij het Nationaal Rampenfonds in te dienen ten behoeve van gedupeerden wier situatie als ‘schrijnend’ valt te duiden. Tegemoetkomingen die de rijksoverheid op basis van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen verstrekt, vallen buiten de bemoeienis van het Nationaal Rampenfonds.

Lees vorig bericht

PGM het Origineel wil samengaan met Lokaal DNA bespreken

Lees volgend bericht

In totaal 16 Oekraïense vluchtelingen in Meerssen