Kijk terug naar Uitgelicht en raadsvergadering over: padelbanen, papierfabriek en nieuw gebouw

Kijk terug naar de raadsvergadering van de gemeente Meerssen. Hieronder lees je de interessantste onderwerpen van deze raadsvergadering.

Padelbanen
De gemeenteraad besluit of de tennisclubs in Meerssen en Bunde een subsidie krijgen om twee padelbanen aan te leggen. Waterschap Limburg heeft bezwaar gemaakt tegen de komst van de nieuwe padelbanen in Meerssen. De padelbanen zijn voor de clubs belangrijk om het ledenaantal te laten groeien.

Meerssen Papier
Het college van burgemeester en wethouders wil 200.000 euro om een plan te maken voor het terrein van de voormalige papierfabriek Meerssen Papier. Met dat geld wil de gemeente een onderzoek instellen naar de mogelijkheden voor het terrein in buurtschap Weert. In mei nam de gemeenteraad de beslissing om de komst van een transportbedrijf tegen te houden. Het bedrijf wilde een grote loods bouwen op het terrein. De gemeenteraad gaat donderdagavond beslissen over het geldbedrag.

Bedrijfsgebouw in Ulestraten
Verder is er een bestemmingsplanherziening nodig voor de bouw van een nieuw bedrijfsgebouw Langs de Gewannen in Ulestraten. Op dit moment staat daar een oude agrarische loods. Deze oude loods wordt gesloopt en hiervoor in de plaats komt de nieuwe bedrijfsbebouwing van eenzelfde omvang. Het nieuwe bedrijfsgebouw gaat gebruikt worden voor het bestickeren van auto’s. Dit bedrijf voert haar werkzaamheden op dit moment uit aan de Burgemeester Visschersstraat 19. De gemeenteraad moet uiteindelijk beslissen over de herziening van het bestemmingsplan.

Extra geld voor sportclubs
Door de prijsstijgingen wil het college extra geld vrijmaken voor het onderhoud bij sportclubs. In totaal gaat om een structurele verhoging van bijna 110.000 euro die het college uit de algemene reserve wil halen. Dit geld wordt – als de raad er mee akkoord gaat – verdeeld over de sportclubs in onze gemeente. Naast de ton die het gemeente structureel wil verdelen, wil het college ook nog eenmalig 450.000 euro vrijmaken voor het potje van het sportveldenbeheer.

Conflict LVO
De gemeente en scholenkoepel LVO hebben het conflict over het de teruglopende financiering bijgelegd. De gemeente krijgt een korting op een nog te betalen bijdrage voor de verbouwing van het Stella Maris College in Meerssen. In 2020 diende de gemeente een schadeclaim van bijna 4,5 ton in bij het LVO, de scholenkoepel waar het Stella Maris College onder valt. Ook hierover moet de raad nog een beslissing nemen.

Agenda en andere onderwerpen raadsvergadering
1 Opening en mededelingen
2 Vaststelling van de concept-agenda
3 Vaststelling van de concept-besluitenlijst van de vergadering d.d. 07-07-2022
4 Lijst ingekomen stukken Raad (datumversie 12-09-2022)
5 Raadsvoorstel Benoeming en beëdiging plaatsvervangend griffier gemeente Meerssen
6 Raadsvoorstel strekkende tot vaststelling van het bestemmingsplan “Langs de Gewannen 10” vast te stellen
7 Raadsvoorstel Wijziging afrekensystematiek gemeenschappelijke regeling Omnibuzz-zienswijzen
8 Raadsvoorstel inzake Minnelijke regeling tussen LVO en Gemeente Meerssen
9 Raadsvoorstel inzake ophogen budget sportveldenbeheerplan op basis van actuele prijzen
10 Raadsvoorstel inzake het verstrekken van een gemeentelijke bijdrage in de aanleg van padelbanen bij de
tennisverenigingen in Bunde en Meerssen
11 Raadsvoorstel kredietvotering voorbereidingsbesluit terrein voormalige Meerssen Papier Weert 78 te Meerssen
12 Moties vreemd aan de orde van de dag

Lees vorig bericht

Informatieavond Multifunctioneel Centrum Bunde sint Agnes kerk

Lees volgend bericht

Uitgelicht voorbeschouwing raadsvergadering 29 september