Bijdrage gemeente voor herstel van basiliek

Werkzaamheden in de basiliek (Foto: Orange Media)

Het is de bedoeling dat de gemeente gaat mee betalen aan de restauratie van de basiliek. De monumentale kerk werd in 2019 getroffen door een najaarsstorm. Hierdoor is schade aangericht en ontstond er een onveilige situatie waardoor er hekken rondom de kerk zijn geplaatst. De totale herstelkosten zijn ruim 1,2 miljoen euro.

Gevaarlijke situatie
De kapconstructie van de basiliek heeft nu onvoldoende stabiliteit. Bij harde wind beweegt de kapconstructie op een zodanige wijze dat dit schade veroorzaakt aan het monument. Er hebben inspecties plaatsgevonden om deze schade te inventariseren en er is gekeken naar mogelijke
maatregelen. Eén van de ‘luchtbogen’ vertoont aan de buitenzijde scheurvorming en het gewelfplafond aan de binnenzijde is op diverse plekken gescheurd waardoor er brokstukken naar beneden kunnen vallen. Daarnaast is gebleken dat een deel van de pinakels niet stabiel zijn.

Herstel
Architecten hebben in opdracht van het kerkbestuur een restauratieplan opgesteld.
Dit plan houdt onder meer in dat in de kap van het gebouw een stalen constructie zal worden
geplaatst die er voor zorgt dat deze voldoende wordt gestabiliseerd. Daarnaast zullen de
instabiele pinakels worden vastgezet en zal de scheurvorming in het plafondgewelf en
luchtboog worden hersteld. Het restauratieplan is afgestemd met de gemeente en de
Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. De vergunning is al verleend.

Financiering
De totale kosten voor het herstel bedraagt 1.230.563 euro. Naast de bijdrage van 145.000 euro uit de algemene reserve van de gemeente Meerssen is ook aanspraak gemaakt op de Kerkenregeling van de provincie Limburg en zal financiële steun worden gevraagd aan de Europese Unie. Voor het overige zal het kerkbestuur, samen met onder andere door de Vrienden van de Basiliek bijeengebrachte fondsen, de restauratie uit eigen middelen dekken.
In december beslist de raad of het bedrag door de gemeente beschikbaar kan worden gesteld.

Lees vorig bericht

Nieuwe padelbanen en open dag TPC Bunde

Lees volgend bericht

Excursie in het Beneden-Geuldal